លិខិតអញ្ជើញ។

យើង​នឹង​ត្រូវ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​នៅ Hong Kong Global Sources Mobile Electronics Show!

ពេលវេលា: ថ្ងៃទី 18 ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី 21 ខែតុលា

ស្តង់លេខ 10R35

មកកាន់ស្តង់របស់យើង ហើយពិភាក្សាជាមួយក្រុមជំនាញរបស់យើង ស្វែងយល់អំពីនិន្នាការឧស្សាហកម្ម និងស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលត្រូវនឹងតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់អ្នក!

យើងមិនអាចរង់ចាំជួបអ្នក និងស្វែងយល់ពីអនាគតនៃការសហការរបស់យើងជាមួយគ្នាបានទេ!


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ១០-តុលា-២០២៣